УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84 (5 Ўзб) 6

И — 81

Исмоилов, Водид Зулмат ортидан тонг. Воҳид Исмоилов. -Тошкент: Янги аср авлоди. 2016. — 320 б.

Воҳид Исмоиловнинг ушбу тўпламга кирган ҳар учала асарини бир сўз билан «ёшларга аталган ёшлар ҳаётидан қизиқарли қисса» дейишимиз мумкин.

Ўкувчи асар мутолаасига киришар экан, қаҳрамон- лар ўрнида ўзини кўради. Ўша ўкувчи ёки талаба қиз, муҳаббатдан сармаст ошиқ йигит, зиммасига рўзғор юки тушган куёв, йиллар ўтса-да, қалб ҳамроҳини тополмаган ёлғиз кўнгил туғёнлари китобхонни ўйлашга, сергаклик- ка, ҳаётга тийран назар ташлашга ундайди.

ISBN 978-9943-27-852-3

© Воҳид Исмоилов, «Зулмат ортидан тонг», «Янги аср авло­ди». 2016 йил.