УЎК 821.512.133-1

КБК 84(5Ў)7

А 87

Укам Ўриннинг ёрқин хотирасига багишлайман!

Аторуҳ, Эргаш Муҳаммад Мен туғилган уй. Биринчи китоб / Э. М. Аторуҳ — Тош- кент: Ғафур Ғулом номидаги пашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016.-496 6.

Ушбу китобга Эргаш Муҳаммад Аторуҳ ижодидан энг сара шеърлар жамлапди. Кўп йиллик танаффусдан кейинги дийдор шоир мухлисларини хурсанд қилади, деган умиддамиз.

© Эргаш Мухаммад Аторух © Ғафур Ғулом помидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2016

ISBN 978-9943-03-903-2