УЎК821.512. ИЗ

КБК 84(5Ў) 6

X 71

Ҳошимов, Уткир — Дунёнинг ишлари: Қисса / У.Ҳошимов — Тошкент: Ғафур Гулом помидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. — 240 б.

Ўз асарлари билан севимли адибингизга айланган Уткир Ҳошимовнинг “Дунснинг ишлари” қиссаси, Сиз азизларга дунсда Она дсган мўътабар зотнинг қанчалар улуғлигини яна бир бор таъкидлайди.

УЎК821.512. 113 КБК 84(5Ў) 6

© Ғафур Ғулом помидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016

ISBN 978-9943-03-667-3