УЎК 821.512.133-3 КБК63.3 (5Ў)4

М55

Мирмухсин Темур Малик. Роман / Мирмухсин. — Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. — 504 б.

Узбекистан халқ сзувчиси Мирмухсиннинг «Темур Малик» романи ўтмишдаги халқ озодлик ҳаракатига бағишланган. Ватан, халк эрки, озодлиги, мустақиллиги йўлидаги жасорати, мардлиги билан аллақачон мангулик рамзига айланган улуғ аждодимиз Темур Малик ва унинг даври ҳақидаги мазкур роман бугунги кунда ғоят аҳамиятлидир, нсгаки, мазкур асар азиз истиқлолимизни мустахкамлашдск эзгу ишга хизмат қилади.

© Мирмухсин © Гафур Гулом номидаги  нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016

ISBN 978-9943-03-737-3