UO‘K 821.111 (73)-31

КВК 84 (4 Vel)

L75

Adabiy-badiiy nashr  JEK LONDON OQ SO‘YLOQ

Qissa

Rus tilidan Olim Otaxon tarjimasi

Muharrir Abdukamol Abdujalilov
Badiiy muharrir Shuhrat Mirfayozov
Tcxnik muharrir Yekaterina Koryagina
Musahhih Dono To ‘ychiyeva
Kompyuterda sahifalovchi Surayyo Rahmedova

London,Jek. Oq So‘yloq: qissa/J.London; tarj. O.Otaxon. -T.: G‘afurG‘ulom nomi- dagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. — 160 b.

Mashhur amerikalik yozuvchi Jek London asarlarida inson va tabiat muam- molari o’ziga xos yo’sinda qiziqarli tasvirlanadi. «Oq So’yloq» qissasi ona tilimizda ilk bor nashr etilmoqda. Dunyoga mashhur bu asar, o‘ylaymizki, didi nozik kitobxonlar e’tiborini o‘ziga jalb eta oladi.

Nashriyot litsenziya raqami AI № 290. 04.11.2016. 2016-yil 10-dekabrda bosishga ruxsat etildi. Bichimi 60×90 ‘/,6. Tayms gamiturasi. Ofset bosrna. 10,0 shartli bosrna toboq. 11,8 nashr tobog‘i. Adadi 44 221 nusxa. 878-raqamli buyurtma. Bahosi shartnoma asosida.

O’zbekiston Matbuot va axborot agentligining G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyida chop etildi. 100128. Toshkent, Labzak ko‘chasi, 86.

ISBN 978-9943-03-995-7

© Jek London

© G‘afur G’ulom nomidagi NMIU, 2016