UO‘K: 821.161.1-3

KBK: 84(2Ros=Rus)

T-64

Tolstoy, Lev — Anna Karenina: roman. Lev Tolstoy / Rus tilidan Mirzakalon Ismoiliy tarjimasi. Birinchi kitob. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. — 704 b.

ISBN 978-9943-27-786-1

Badiiy adabiyotda mudabbat mavzusida yozilgan asarlar qanchalik ko‘p bo‘lmasin, ularning hech birida taqdirlar, qismatlar, fojialar, o‘ylar, qarashlar bir-birini takrorlamaydi. Navoiyning Aaylisiyu Majnuni, Shekspirning Otellosiyu Dezdemonasi, Knut Gamsunning Edvardasi, Chingiz Aytmatovning Jamilasi, Lev Tolstoyning Anna Kareninasi ham haqli ravishda mana shunday asar qahramonlari safida turadiki, adib ijodiga oshno bo‘lgan har bir kitobxon buni yaxshi anglaydi.

Adabiyotdan panoh istagan, adabiyotni ma’naviy kamoloti uchun zarur deb bilgan kitob ixlosmandlari e’tiboriga qariyb qirq yillik tanaffusdan so‘ng havola etilayotgan daho ijodkorning beqiyos asari — “Anna Karenina” sizga yana yangi dunyolarni ochishga shay.

© Lev Tolstoy, «Anna Karenina». G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1980 yil.

© Lev Tolstoy, «Anna Karenina». «Yangi asr avlodi», 2017 yil.