УЎК 821.134.2,  КБК 84 (4 исп)

Л 77

Испанчадан  ШАВКАТ РАҲМОН таржимаси

Лорка, Федерико Гарсиа — Энг қайгули шоддик: шеърлар ва достоплар/ (Исп. Ш.Раҳмоп тарж.; Сўзбоши муаллифи Ш.Раҳмои). — Т.: Гафур Гулом помидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016.-396 6.

«Энг қайгули шодлик шоир бўлишдир, қолгани ҳисоб- мас, ҳатто ўлим ҳам», дегаи эди буюк испан шоири Феде­рико Гарсиа Лорка. Ушбу китобга шонрнинг барча асарлар мажмуаси — «Шеьрлар китоби»дан намуиалар, «Канте хон- до достони», «Бпринчи қўшиқлар» китобидан намунадар, «Қўшиқлар», «Лўди романсероси», «Шоир Нью-Йўркда» китобдаридан намуналар, «Игнасио Санчес Мехиасга аза» достони па «Тамарит деиони» ҳамда турли шеьрларидан на­муналар киритилган.

УЎК 821.134.2 КБК 84 (4 исп)

© Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий

ISBN 978-9943-03-775-5                    уйи, 2016