УЎК: 821.512.133(082)-3

КБК 84(5Ў)6 Б65

Тўплаб, нашрга тайёрловчи Фарҳод Ҳидоятов

5 қисса |Матн|

Б 65 А. Қаҳҳор [ва бошқ.]; тўплаб, нашрга тайёрловчи Ф. Ҳидоятов. Тошкент: «O‘zbekiston», 2016. — 624 б. ISBN 978-9943-28-534-7

Дунёда барча ижод ахди учун — у хоҳ шоир бўлсин, хоҳ ёзувчи, хоҳ бастакор, хоҳ рассом севги, муҳаббат мавзуси улар ижоди- нинг гултожиси ҳисобланади. Инсоният тарихи қанча узоқ бўлса, севги, муҳаббат туйғуси ҳам шунчалик қадимийдир.

Мазкур китобга элимизнинг атоқли ва ардоқли ёзувчилари Абдулла Қаҳҳор, Шуҳрат, Одил Ёқубов, Улмас Умарбеков, Уткир Ҳошимовларнинг севги, муҳаббат туйғулари, уларнинг изтироб- ли, ҳижронли онлари ҳаётий ва гўзал тасвирланган қиссалари жамланган. Давр руҳини сақлаб қолиш мақсадида қиссалардаги баъзи номлар аслиятга асосан қолдирилди.

Ушбу китоб барча ёшдаги китобсевар ўқувчиларни бефарқ қолдирмайди ва севиб ўқилади деган умиддамиз.

 

© Ф. Ҳидоятов, тўпл., 2016 © «0‘ZBEKISTON» НМИУ, 2016